HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHCN TẬP ĐOÀN VÀ CÁC TIỂU BAN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHCN TẬP ĐOÀN VÀ CÁC TIỂU BAN

Hội đồng Khoa học công nghệ (KHCN) và các Tiểu ban thuộc Hội đồng KHCN của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Tổng Giám đốc thành lập.

Nhiệm kỳ hiện tại (2014-2016) được thành lập và kiện toàn tại quyết định số QĐ số 636/QĐ-DKVN ngày 05/4/2015, gồm 64 thành viên, chủ tịch Hội đồng là tiến sĩ Nguyễn Quốc Thập, các phó chủ tịch Hội đồng là tiến sĩ Lê Mạnh Hùng; ông Ninh Văn Quỳnh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; tiến sĩ Nguyễn Anh Đức, Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam. Tổng thư ký Hội đồng là thạc sĩ Phạm Văn Huy, Phó trưởng Ban KHCN Tập đoàn. Hội đồng họp định kỳ 2 lần/năm trừ trường hợp đột xuất do yêu cầu của Lãnh đạo Tập đoàn.

Hội đồng KHCN hiện có 5 Tiểu ban KHCN chuyên ngành, gồm: Tiểu ban Thăm dò Khai thác Dầu khí gồm 50 thành viên. Trong đó, Trưởng Tiểu ban là tiến sĩ Hoàng Ngọc Đang, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVEP; các phó trưởng tiểu ban gồm tiến sĩ Phan Tiến Viễn, Trưởng Ban Thăm dò khai thác PVN, thạc sĩ Lê Ngọc Sơn, Trưởng Ban Thăm dò khai thác PVN, tiến sĩ Nguyễn Tiến Long, Phó Tổng giám đốc PVEP.

Tiểu ban Hóa - CBDK có 44 thành viên, Trưởng tiểu ban là tiến sĩ Nguyễn Anh Đức, Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam; các phó trưởng Tiểu ban gồm tiến sĩ Lê Xuân Huyên, Trưởng Ban CBDK PVN, ông Đinh Văn Ngọc, Phó Tổng giám đốc Công ty liên doanh Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tiểu ban Kinh tế Quản lý Dầu khí gồm 49 thành viên, Trưởng tiểu ban là ThS Vũ Văn Nghiêm, Hàm Phó tổng giám đốc/Trưởng Ban DADKNN; các phó trưởng tiểu ban gồm ông Lê Đình Mậu, KTT/Trưởng ban TCKTKT PVN, ông Võ Quang Huy, Chánh Kế toán Vietsovpetro và ông Bùi Minh Tiến, Tổng giám đốc PVCFC.

Tiểu ban An toàn Sức khỏe Môi trường gồm 42 thành viên, Trưởng Tiểu ban là ông Lê Hồng Thái, Trưởng Ban An toàn - Sức khỏe - Môi trường PVN; các phó trưởng tiểu ban gồm tiến sĩ Hoàng Nguyên, Giám đốc CPSE/VPI, ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Tổng giám đốc PV Gas.

Tiểu ban Công nghệ-Công trình gồm 47 thành viên, Trưởng tiểu ban là ông Cao Tùng Sơn, Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro; các phó trưởng Tiểu ban là tiến sĩ Nguyễn Tiến Vinh, Trưởng Ban Điện PVN, ông Trương Thanh Sơn, Vietsovpetro.

 

Tương tự như Hội đồng, các Tiểu ban KHCN cũng họp ít nhất 2 lần/năm, bàn thảo, tư vấn về các nội dung chuyên sâu hơn so với Hội đồng.

Thành phần Hội đồng và các Tiểu ban gồm những cán bộ khoa học và quản lý có trình độ cao, có uy tín khoa học được các đơn vị giới thiệu và Tổng giám đốc quyết định. Hội đồng KHCN có nhiệm kỳ 3 năm và có quy chế hoạt động riêng do Hội đồng thành viên Tập đoàn ban hành. Kinh phí hoạt động của Hội đồng KHCN và các Tiểu ban (chi phí hội họp, phụ cấp kiêm nhiệm) được trích từ chi phí quản lý của Tập đoàn.

Chức năng của Hội đồng KHCN là tư vấn cho Lãnh đạo Tập đoàn về các vấn đề phát triển khoa học và công nghệ cũng như các căn cứ kinh tế kỹ thuật nhằm đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đúng hướng và đạt hiệu quả cao.

Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho Tập đoàn:

  • Hoạch định mục tiêu và phương hướng chiến lược cho phát triển khoa học công nghệ và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Định kỳ đánh giá tình hình và kết quả thực hiện, kiến nghị các biện pháp cần thiết tiếp theo;
  • Xác lập các căn cứ khoa học về các quy hoạch, kế hoạch sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, thiết kế thử nghiệm, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và sản phẩm, … của các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
  • Hoạch định cơ cấu và tổ chức quản lý của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (hình thành mới, giải thể, sát nhập các đơn vị trong cơ cấu tổ chức của mình);
  • Hoạch định và đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ, quản lý kinh tế cũng như kiến nghị ứng dụng các kết quả mới vào sản xuất kinh doanh;
  • Triển khai các công trình, dự án của Tập đoàn ngay từ khâu chuẩn bị dự án.
  • Định ra các chủ trương hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước có liên quan đến ngành Dầu khí để giải quyết các vấn đề khoa học-kinh tế-công nghệ cần thiết;
  • Quy hoạch đào tạo, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ công nhân kỹ thuật bậc cao và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như đánh giá về hoạt động chuyên môn của họ khi có yêu cầu;
  • Khen thưởng các công trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát minh, sáng chế sáng kiến và xét phong các chức danh khoa học cho cán bộ trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; kiến nghị kỷ luật các đơn vị, cá nhân vi phạm quy chế, quy định về các hoạt động khoa học, công nghệ trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
  • Về các hoạt động khác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi Hội đồng thành viên và/hoặc Tổng giám đốc yêu cầu.
Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn