HOẠT ĐỘNG AN TOÀN, MÔI TRƯỜNG
HOẠT ĐỘNG AN TOÀN, MÔI TRƯỜNG

Công tác ATSKMT là một trong những trách nhiệm hàng đầu của tất cả các cấp quản lý và là một bộ phận quan trọng trong công tác quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tập đoàn sẽ áp dụng mọi biện pháp thích hợp để loại trừ hoặc giảm thiểu các rủi ro gây tác hại đối với sức khỏe và tính mạng con người, gây thiệt hại tài sản hoặc môi trường.

Để đạt được các mục tiêu trên, Tập đoàn cam kết:

  • Bảo đảm các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn cũng như các đơn vị cơ sở đáp ứng các yêu cầu pháp luật và đạt các chuẩn mực về ATSKMT;
  • Cung cấp các nguồn lực, hệ thống, quy trình cần thiết để thiết lập và duy trì mức rủi ro thấp nhất có thể về ATSKMT;
  • Bảo đảm kế hoạch, năng lực ứng cứu khẩn cấp được xây dựng và duy trì để ứng cứu kịp thời, có hiệu quả trong các trường hợp khẩn cấp;
  • Đào tạo cho cán bộ, công nhân viên của mình các kiến thức về công tác ATSKMT phù hợp với công việc mà họ đảm nhận;
  • Định kỳ xem xét, đánh giá công tác quản lý và kết quả thực hiện công tác ATSKMT để cải tiến liên tục;
  • Ưu tiên và khuyến khích sử dụng các công nghệ mới tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị cơ sở;
  • Tạo thuận lợi cho việc trao đổi giữa Tập đoàn và các đơn vị cơ sở với cán bộ, công nhân viên, nhà thầu, khách hàng, nhà cung cấp và những người có liên quan về vấn đề cải thiện công tác ATSKMT.

 

Tập đoàn đã tổ chức bộ máy quản lý công tác ATSKMT thống nhất và xuyên suốt từ Công ty Mẹ đến các đơn vị cơ sở và do một Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn trực tiếp điều hành. Ban ATSKMT của Tập đoàn được tổ chức thành 3 phòng: Phòng An toàn & Sức khỏe Lao động, Phòng Bảo vệ Môi trường và Văn phòng trực Tình huống Khẩn cấp. Các đơn vị cơ sở đều thành lập phòng/bộ phận ATSKMT và phân công cán bộ chuyên trách. Công tác ATSKMT tại các tổ đội thuộc nhiệm vụ của các cán bộ làm công tác an toàn - vệ sinh viên.

Hệ thống quản lý ATSKMT của Tập đoàn được xây dựng và duy trì đảm bảo tính thống nhất, hệ thống và hiệu quả. Bên cạnh chính sách ATSKMT, các thành phần và các quy trình chính được công bố trong Sổ tay ATSKMT đóng vai trò là các yêu cầu thiết yếu cho mọi hoạt động. Tập đoàn đã ban hành các hướng dẫn kỹ thuật và quản lý định hướng hoạt động cho các đơn vị cơ sở cũng như công tác quản lý và kiểm tra của Tập đoàn. Tập đoàn cũng chú trọng công tác ATSKMT trong các dự án đầu tư tại các quốc gia khác, đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu của nước sở tại và các tiêu chuẩn quốc tế.

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn