Nghiên cứu, hoàn thiện hệ hóa phẩm xử lý nhiễm bẩn vô cơ vùng cận đáy giếng trong vỉa cát kết nhằm nâng cao hiệu quả khai thác dầu

Lê Văn Công, , Phạm Ngọc Sơn, Đỗ Thành Trung, Nguyễn Văn Ngọ, Nguyễn Quốc Dũng.- .Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem); Đại học Bách khoa Hà Nội; Liên doanh Việt - Nga ...

Chi tiết

Nghiên cứu, xây dựng phát triển các mô hình phân chia sản phẩm tại các mỏ kết nối của Vietsovpetro

Trần Lê Phương, Lê Đăng Tâm, Chu Văn Lương, Phạm Thành Vinh, Nguyễn Vi Hùng, Tống Cảnh Sơn Nguyễn Viết Văn, Đỗ Dương Phương Thảo, A.G. Axmadev, Châu Nhật Bằng, Nguyễn Hữu Nhân, Đoàn Tiến Lữ Trần ...

Chi tiết

Thiết kế và chế tạo thiết bị phát hiện các vị trí tập trung ứng suất trên vật liệu sắt từ dựa trên nguyên lý từ trường villari

Nguyễn Thị Lê Hiền, Đoàn Thành Đạt Viện Dầu khí Việt Nam Email: hienntl@vpi.pvn.vn https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.10-05

Chi tiết

Nghiên cứu chế tạo và đánh giá tính chất hệ hóa phẩm khử nhũ phù hợp với dầu khai thác trên thềm lục địa Việt Nam ở quy mô phòng thí nghiệm

Hoàng Linh Lan, Lê Thị Thu Hường, Hà Thu Hương, Trần Thanh Phương, Hoàng Long, Ngô Hồng Anh.- Viện Dầu khí Việt Nam. - Email: huonglt@vpi.pvn.vn.- https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.01-04

Chi tiết

Ứng dụng công nghệ “giỏ xi măng” ngăn cách nước nhằm cải thiện hiệu quả khai thác dầu tại đối tượng móng nứt nẻ mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi

Hồ Nam Chung, Phí Mạnh Tùng, Đặng Xuân Thủy, Đinh Đức Huy 1. Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”. 2. Viện Dầu khí Việt Nam. Email: tungpm.pt@vietsov.com.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.01-01

Chi tiết

Chuyển đổi số các hoạt động khâu sau trong công nghiệp dầu khí

Reinhard Geissbauer (1), Anil Pandey (2), Jean Salamat (2), Nguyễn Thị Lan Oanh (3) 1PwC Strategy& based in Munich, Germany 2Strategy& Middle East 3Viện Dầu khí Việt Nam Email: ...

Chi tiết

Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực dầu khí và khả năng ứng dụng tại Việt Nam

Nguyễn Thuận Yến. Viện Dầu khí Việt Nam. Email: yennt@vpi.pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.12-07

Chi tiết

Thực tiễn triển khai nền tảng số hóa tập trung tại mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh

Trần Ngọc Trung, Trần Vũ Tùng, Hoàng Kỳ Sơn, Ngô Hữu Hải, Đào Quang Khoa. Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông. Email: trungtn@biendongpoc.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.10-06

Chi tiết

Nghiên cứu ứng dụng thuật toán học máy để dự báo khai thác cho đối tượng móng nứt nẻ, mỏ Bạch Hổ

Trần Đăng Tú1, Đinh Đức Huy (1), Phạm Trường Giang (1) , Lê Quang Duyến (2), Trần Xuân Quý (1), Lê Thế Hùng (1), Lưu Đình Tùng (1) 1. Viện Dầu khí Việt Nam. 2. Đại học Mỏ Địa chất. Email: ...

Chi tiết

Nghiên cứu áp dụng các thuật toán khai phá dữ liệu không giám sát để lựa chọn giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu cho các mỏ dầu đang suy giảm sản lượng

Phạm Quý Ngọc, Đoàn Huy Hiên, Hoàng Long - Viện Dầu khí Việt Nam. Email: ngocpq@vpi.pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.12-04

Chi tiết

Chuyển đổi số trong thăm dò khai thác dầu khí

Nguyễn Anh Đức.- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Email: ducna@pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.12-03

Chi tiết

Chuyển đổi số: Bản chất, thực tiễn và ứng dụng

Phạm Huy Giao. - Viện Dầu khí Việt Nam. / Đại học Dầu khí Việt Nam. Email: giaoph@vpi.pvn.vn/giaoph@pvu.edu.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.12-02

Chi tiết

Chuyển đổi số trong công nghiệp dầu khí: Thực trạng và triển vọng tại Việt Nam

Nguyễn Hồng Minh- Viện Dầu khí Việt Nam. Email: nguyenhongminh@vpi.pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.12-01

Chi tiết

Phương pháp thu nổ địa chấn 2D và xử lý số liệu sơ bộ trên tàu

Lê Hồng Lam. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Email: lamlh@pvn.vn. DOI: https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.11-06

Chi tiết

So sánh các cơ chế bảo đảm tài chính cho công tác thu dọn mỏ dầu khí ngoài khơi và phục hồi môi trường mỏ khoáng sản

Lê Thị Huyền - Đại học Dầu khí Việt Nam. Email: huyenlt@pvu.edu.vn. DOI: https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.11-05

Chi tiết

Sản xuất hydro từ các nguồn tái tạo và sử dụng trong các nhà máy chế biến dầu khí tại Việt Nam

Nguyễn Hữu Lương, Nguyễn Thị Châu Giang, Huỳnh Minh Thuận. Viện Dầu khí Việt Nam. Email: luongnh.pvpro@vpi.pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.11-04

Chi tiết

Ảnh hưởng của giá dầu thô và đại dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Nguyễn Hương Chi. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Email: ducna@pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.11-03.

Chi tiết

Phức hệ hóa thạch khuê tảo trong các trầm tích bề mặt đáy biển ở khu vực Đông Nam bể Nam Côn Sơn

Nguyễn Văn Sử (1), Mai Hoàng Đảm (1), Nguyễn Thị Thu Cúc (2) 1. Viện Dầu khí Việt Nam. 2. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Email: ...

Chi tiết

Ảnh hưởng của đặc điểm thạch học, tướng - môi trường trầm tích đến chất lượng chứa của tập G, cấu tạo Lạc Đà Xanh, Lô 15-1/05, bể Cửu Long

Vũ Thị Tuyền, Đoàn Thị Thúy, Nguyễn Tấn Triệu, Viện Dầu khí Việt Nam. Email: tuyenvt@vpi.pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.11-01

Chi tiết

Digital transformation in oil and gas companies - A case study of Bien Dong POC

Tran Vu Tung, Tran Ngoc Trung, Ngo Huu Hai, Nguyen Thanh Tinh Bien Dong Petroleum Operating Company Email: tungtv@biendongpoc.vn https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.10-07

Chi tiết

Design and assembly of an apparatus system based on the villari effect for detecting stress concentration zone on ferromagnetic materials

Doan Thanh Dat, Le Thi Hong Giang, Nguyen Dinh Dung, Hoang Anh Tuan, Nguyen Thi Le Hien. Vietnam Petroleum Institute. Email: hienntl@vpi.pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.10-06.

Chi tiết

Solutions for upgrading gasoline products to comply with Euro V specifications in Dung Quat refinery

Le Hong Nguyen, Tran Vinh Loc, Nguyen Thanh Sang, Dang Thi Tuyet Mai, Luu Thi Anh Trinh. Vietnam Petroleum Institute. Email: nguyenlh.pvpro@vpi.pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.10-05.

Chi tiết

Production technology solutions to enhance heavy oil recovery of marginal fields, offshore Vietnam

Tran Quoc Viet, Vu Viet Hung, Nguyen Hai An. PetroVietnam Exploration Production Corporation (PVEP). Email: viettq@pvep.com.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.10-04.

Chi tiết

Inferring interwell connectivity in a reservoir from bottomhole pressure fluctuations of hydraulically ractured vertical wells, horizontal wells, and mixed wellbore conditions

Dinh Viet Anh (1) , Djebbar Tiab (2). 1. PetroVietnam Exploration Production Corporation. 2. University of Oklahoma. Email: anhdv@pvep.com.vn; dtiab@ou.edu. ...

Chi tiết

Preliminary assessment of the characteristics of late Miocene - Quaternary intrusive and extrusive magmatism in the Tu Chinh - Vung May basin, Southeastern continental shelf of Vietnam

Bui Huy Hoang, Le Chi Mai, Ngo Thi Van Anh. Vietnam Petroleum Institute. Emai: hoangbh@vpi.pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.10-02

Chi tiết

Diffraction imaging for basement fault-fracture prediction: application to an oil field in Cuu Long basin

Ta Quang Minh, Nguyen Danh Lam, Duong Hung Cuong, Pham Van Tuyen, Mai Thi Lua, Pham The Hoang Ha Vietnam Petroleum Institute. Email: minhtq@vpi.pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.10-01

Chi tiết

Đào tạo phát triển đội ngũ lãnh đạo quản lý: Mô hình đề xuất cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Nguyễn Thị Lan Oanh, Nguyễn Minh Hà - Viện Dầu khí Việt Nam. Email: oanhnl@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Công nghệ thu gom, xử lý và vận chuyển khí đồng hành ở các mỏ dầu khí của Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” tại Lô 09-1

Tống Cảnh Sơn (1), Cao Tùng Sơn (1), Lê Việt Dũng (1), Lê Đăng Tâm (1), Phạm Thành Vinh (1) Phùng Đình Thực (2), Nguyễn Thúc Kháng (2). 1. Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”. 2. Hội Dầu khí Việt ...

Chi tiết

Ảnh hưởng cấu tạo thiết bị Ejector trong ứng dụng gia tăng thu hồi khí và condensate tại mỏ Hải Thạch

Trần Ngọc Trung (1), Trần Vũ Tùng (1), Lý Văn Dao (1), Ngô Hữu Hải (1), Triệu Hùng Trường (2). 1.Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông. 2. Đại học Mỏ - Địa chất. Email: trungtn@biendongpoc.vn

Chi tiết

Mối quan hệ giữa tướng đá và độ thấm ở giếng khoan bể Nam Côn Sơn

Nguyễn Văn Đô 1, Tô Xuân Bản 2; 1Viện Dầu khí Việt Nam; 2Đại học Mỏ - Địa chất; Email: donv@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn